Nhận in ấn một số loại biểu mẫu khác theo yêu cầu

In các biểu mẫu khác của cty, doanh nghiệp như các loại hồ sơ, biểu mẫu cần thiết hàng ngày mà các doanh nghiệp hay cần tới, các biểu mẫu sử dụng đột xuất hay theo định kỳ nào đó